Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Amwittools

Hieronder vindt u de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Amwittools BV. Amwittools is gevestigd te Ter Aar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59988150 handelend onder de naam Amwittools.


1. Onze aanbiedingen en prijslijsten zijn steeds vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk Schriftelijk is vermeld. Orders zijn voor ons slechts bindend door en na onze schriftelijke of feitelijke aanvaarding.

2. Tenzij anders vermeld gelden onze prijzen franco Nederlandse bestemming, inclusief verpakking, doch exclusief eventuele licentiekosten, belastingen en rechten welke vóór aflevering van een order van kracht mochten zijn geworden. Bovendien behouden wij ons het recht voor de gevolgen van binnenlandse of buitenlandse monetaire maatregelen in onze prijzen door te berekenen. In geval de prijsverhoging meer dan 5% van het totaalbedrag bedraagt, heeft de koper het recht binnen zeven dagen door een schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. Indien levering reeds heeft plaatsgevonden, dan is koper gehouden op eigen kosten voor retourzending zorg te dragen.

3. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, tenzij een andere conditie uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien wij niet binnen de voorgeschreven termijn betaling van de koper hebben ontvangen, wordt deze geacht van rechtswege in gebreke te zijn en zijn wij gerechtigd hem, zonder enige ingebrekestelling, een rentepercentage over het openstaande deel van de koopsom in rekening te brengen, dat 2% ligt boven de op dat tijdstip geldende wettelijke rente.

4. De geleverde zaken blijven ons eigendom totdat door koper onherroepelijke betaling heeft plaatsgevonden. Bij ontbinding der overeenkomst zullen wij het recht hebben de niet betaalde zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.

5. Indien binnen 10 dagen na ontvangst van de zaken ons van de zijde van de koper geen schriftelijke klachten heeft bereikt, worden de zaken geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd. Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring en mits ze ons franco worden toegezonden. 

6. Een reclame ten aanzien van een levering kan geen invloed uitoefenen op afdoening en betaling van reeds gedane of nog te geschieden leveringen. 

7. Amwittools is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit enig defect aan het geleverde, te late levering, bedrijfsstilstand, vergoeding van lonen, winstderving en/of soortgelijke omstandigheden, eventueel voortvloeiend uit de levering, doch tot de levering zelf niet behorend. 

8. Het bedrag van de aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan het aan koper voor de koopovereenkomst in rekening gebrachte bedrag, exclusief BTW. Amwittools is in geen geval gehouden tot restitutie van rechten en heffingen welke niet door het Rijk gerestitueerd worden. 

9. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door ons te maken om tot invordering van enig door de koper aan ons verschuldigd bedrag te geraken, komen ten laste van de koper. Minimaal worden de door de Orde van Advocaten gehanteerde tarieven in rekening gebracht. 

10. Voor alle bij Amwittools geplaatste orders gelden onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing ingeval zij mochten afwijken van de inhoud van eventueel door de koper gestelde voorwaarden, of indien de toepasselijkheid van onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden daarin mocht zijn uitgesloten. Door het plaatsen van zijn order wordt de koper geacht daarmede akkoord te gaan. Indien op bepaalde punten afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen blijven voor al het overige onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van kracht. 

11. Van een wijziging in de toepasselijke Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt koper voorafgaand schriftelijk op de hoogte gesteld. 

12. Eventuele geschillen welke tussen partijen mochten rijzen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats van onze keuze. Op deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Versie 2021-1